Kvantové generátory optického záření

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Kvantové technologie

Předmět:  Kvantové generátory optického záření

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 12KGOZ1 Kvantové generátory optického záření 1
 • 12KGOZ2 Kvantové generátory optického záření 2
 
 1. Tlumený dynamický systém jako základní blok modelu laseru a jeho popis pomocí řídící rovnice.

 2. Popis evoluce tlumené kvantové soustavy pomocí Pauliho rovnic a předpoklady jeho platnosti.

 3. Poloklasická teorie interakce rezonančního záření s prostředím, její výchozí principy, aplikovatelnost a omezení.

 4. Popis disperzních a spektrální charakteristik dvouhladinového rezonančního prostředí v poloklasické aproximaci.

 5. Šíření optických impulzů s pomalu proměnnou obálkou rezonančním prostředím v poloklasické aproximaci - zesílení a absorpce rezonančního záření záření při nekoherentním šíření impulzů.

 6. Šíření optických impulzů s pomalu proměnnou obálkou rezonančním prostředím v poloklasické aproximaci - jevy spojené s koherentním šířením impulzů.

 7. Poloklasický popis laseru - rychlostní rovnice pro laser s krátkým rezonátorem a jejich stacionární řešení - prahová podmínka generace laseru a výstupní charakteristika laseru.

 8. Poloklasický popis laseru - rychlostní rovnice pro laser s krátkým rezonátorem - popis přechodového režimu laseru a Q-spínání.

 9. Laserový rezonátor, jeho stabilita, příčné a podélné módy, Gaussovský svazek a jeho základní parametry.

 10. Typy laserů a jejich základní charakteristiky – pevnolátkové lasery, plynové lasery, barvivové lasery, polovodičové lasery, rentgenové lasery, lasery svolnými elektrony.

 11. Metody generace krátkých laserových impulzů – aktivní a pasivní Q-spínání.

 12. Metody generace krátkých laserových impulzů – metody synchronizace módů, pásmově

  omezený impulz, vliv disperze a jeho kompenzace.

 13. Zesilování laserového záření - vysokovýkonové zesilovače laserového záření, metody

  zesilování ultrakrátkých laserových impulzů.

 14. Generace nových vlnových délek laserového záření - parametrické a ramanovské zesilovače

  a generátory.

 15. Plně kvantový popis laseru - kvazidistribuční funkce, její evoluce a Fokkerova-Planckova

  rovnice, laser v aproximaci Van der Polova oscilátoru.

 16. Aplikace laserového záření v průmyslu.

 17. Aplikace laserového záření v medicíně.