Metody kvantových technologií

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Kvantové technologie

Předmět: Metody kvantových technologií

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 02KTPA1 Kvantová teorie pole 1
 • 02KO1 Kvantová optika 1
 • 11TPLA1 Teorie pevných látek 1
 • 12KGOZ1 Kvantové generátory optického záření 1
 • 02KIK Quantum Information and Communication
 
 1. Diracova rovnice: nabitá částice v elektromagnetickém poli, gyromagnetický poměr (g – factor) spinu elektronu, Diracova děrová teorie a positron, relativistický vodíkový atom, jemná struktura vodíku

 2. Symetrie a jejich aplikace v relativistické kvantové teorii: reprezentace Lorentzovy grupy, invariance Klein-Gordonovy a Diracovy rovnice vzhledem k Lorentzovým transformacím, diskrétní symetrie C, P a T

 

 1. Kvantování volných polí: kanonické kvantování skalárního a bispinorového pole, kreační a anihilační operátory, Fockův prostor, důležité polní operátory (operátor počtu částic, operátor hybnosti, Hamiltonián), teorém Noetherové

 2. Laser jako kvantový generátor záření – základní elementy laserového generátoru a princip generace laserového záření

 3. Laser jako kvantový generátor záření – inverze populace hladin kvantových soustav a principy zesilování optického záření

 4. Vlastnosti laserového záření – spektroskopické vlastnosti laserového záření, prostorová a časová koherence

 5. Laserový svazek – parametry základního Gaussovského svazku, jeho šíření a transformace

 6. Matematické nástroje kvantové optiky: operátorová exponenciála, práce s komutátory, ad-exp lemma, normální uspořádání, jeho tvar pro operátory

  posunu, převod maticových elementů na vakuové střední hodnoty

 7. Interakce světla s atomy: dvouhladinové atomy, dipólová interakce, aproximace korotující vlny, Jaynesův–Cummingsův model, holé a oděné vlastní stavy

 8. Pohyb elektronu v periodickém potenciálu: mnohaelektronová vlnová funkce, Blochovy funkce, pásová struktura pevných látek, metody výpočtu elektronové struktury pevných látek.

 9. Statistická rovnováha, transportní jevy v pevných látkách, kvazičástice v pevných látkách.

 10. Čisté a smíšené stavy - von Neumannova entropie, dvoučásticové separabilní a provázané čisté stavy, Schmidtův rozklad, smíšené bipartitní stavy, redukovaná matice hustoty, entropické míry provázání

 11. Kvantové operace, částečná transpozice, úplně pozitivní zobrazení zachovávající stopu, Krausova reprezentace