Analytická mechanika

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Matematická fyzika

Předmět: Analytická mechanika

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02TEF1 Teoretická fyzika 1
  • 02TEF2 Teoretická fyzika 2

 

1. Lagrangeův formalismus: Lagrangeovy rovnice prvního a druhého druhu v klasické mechanice, klasifikace vazeb, obecné souřadnice, konfigurační prostor
 
2. Diferenciální principy mechaniky: d ́Alembertův princip, princip virtuálních posunutí a statická rovnováha mechanických soustav s vazbami, virtuální práce
 
3. Úloha dvou těles: redukce úlohy o izolované soustavě 2 hmotných bodů pomocí 10 základních zákonů zachování; Keplerova úloha
 
4. Úlohy mechaniky: Malé kmity soustav hmotných bodů, módy, normální souřadnice; Tuhé těleso, vektor úhlové rychlosti otáčení, Eulerovy rovnice, bezsilový setrvačník
 
5. Integrální principy mechaniky: základy variačního počtu, Hamiltonův princip v klasické mechanice, Jacobiho variační princip v klasické mechanice jako analog Fermatova principu v geometrické optice
 
6. Hamiltonův formalismus: Hamiltonovy pohybové rovnice, Legendreova duální transformace, Poissonova závorka a integrály pohybu
 
7. Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli v Lagrangeově a Hamiltonově formalismu, kalibrační invariance příslušných Lagrangeových pohybových rovnic
 
8. Teorém Noetherové v Lagrangeově a Hamiltonově formalismu, zachovávající se veličiny jako generátory symetrií Hamiltoniánu
 
9. Kanonické transformace a jejich invarianty, Liouvilleova věta statistické mechaniky, Hamiltonova-Jacobiho rovnice
 
10. Speciální teorie relativity: Lorentzovy transformace, Minkowského prostoročas a Lorentzova grupa, světelný kužel, čtyřrychlost, čtyřhybnost, čtyřsíla, relativistický výraz pro Lorentzovu sílu, pohybová rovnice hmotného bodu v Minkowského prostoročase, pohyb nabité relativistické částice v elektromagnetickém poli