How to k BP, VU a DP

Základní pravidla + pár užitečných poznámek.

Výběr tématu: Nabídka je zde. Pokud vás něco "chytne", kontaktujte samostatně vedoucího a ověřte, že je téma/nabídka stále aktuální. Pokud ano a dohodnete se na spolupráci, tak vyplňte formulář zadání, který by jste měli dostat od sekretářky Katedry fyziky a odešlete jej zpět k podpisu vedoucího  katedry. Celá tato procedůra by měla proběhnout standardně první měsíc akademického roku (říjen).

Pokud jste si nevybrali z nabídky, tak další možnosti získání tématu jsou samostatným kontaktováním spolupracujících institucí. Pokud ani takto neuspějete, tak kontaktujte vedoucího zaměření, který to s vámi rád prodiskutuje a pokusí se najít nějaké hodné řešení.

Bakalářské, diplomové práce:

 • Psaní práce v AJ: Bakalářskou i diplomovou práci lze psát kromě češtiny a slovenštiny i v angličtině, za podmínky, že student si napíše na katedru žádost o povolení psaní práce v angličtině. Žádost se píše na tiskopise "Žádost (univerzální)" (k dispozici taktéž u studijního oddělení nebo na web stránkách fakulty), schvaluje a podepisuje ji vedoucí katedry a následně proděkan pro pedagogickou činnost. Není to úplně automatická záležitost. Pro zvýšení šance na schválení je dobré nějakým způsobem zaručit kvalitní jazykovou  úroveň a do textu žádosti tedy např. napsat, že školitel provede jazykovou korekturu textu práce, případně pokud má student nějaký certifikát z angličtiny (zkoušku nad úroveň angličtiny vyučované na FJFI), nebo student práci konzultuje s někým, kdo nemluví česky, práce směřuje k publikaci článku, atd. 
  UPDATE 04/22: v soucasnem AR podle stavajicich zasad studia studenti musi zadat o psani prace v anglictine, ale je to spise jen formalita. Od pristiho AR uz to nebude nutne, upravi se zasady studia takze bude mozne psat zaverecne prace v cestine nebo v anglictine.
 • Zápočet: Zápočet za zimní semestr uděluje buď školitel práce (externisté musí zajistit zapsání i do KOSu u sekretářky KF), nebo zajistí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na doporučení školitele práce (stačí jednoduché e-mailové vyjádření o aktivitě a postupu prací uchazeče ).
 • Zadání práce: Tiskopis na zadání BP/DP zasílá, všem, kteří si zapíši BP/DP v KOSu, sekretářka KF - je uzamčen, aby měla všechna zadání jednotnou úpravu a aby nedocházelo k chybám např. v názvu fakulty ap. PROSÍME NESNAŽTE SE PŘIDÁVAT TEXT, KTERÝ SE NEVEJDE. PIŠTE STRUČNĚ. Toto zadání práce je možné pouze v jazyce českém. Pokud by školitel neuměl česky, tak zadání může být v AJ. 
 • Vzhled práce: Jednotná podoba neexistujeŠablonu pro LaTeX je možné stáhnout zde.  Lze použít šablony z grafického manuálu ČVUT.
 • Svázání práce:
  • Práci je třeba svázat v následujícím pořadí: Titulní strana (s hlavičkou FJFI a názvem práce, který se musí shodovat s názvem v zadání), -zadání z katedry podepsané děkanem, -prohlášení o použití díla (vzor tiskopisu studenti dostávají od sekretářky KF), -abstrakt český a anglicky a klíčová slova, -obsah, -úvod, -vlastní práce.
  • Většina studentů píše ještě poděkování a zařazují ho na začátek práce.
  • Všechny práce musí být poslány ve formátu pdf k publikování na webu na mailovou adresu vedoucího zaměření.
  • Bakalářská/diplomová práce se odevzdává ve 3 svázaných výtiscích. Jeden z těchto tři výtisků je určen vedoucímu práce, takže svému vedoucímu práce můžete jeden výtisk odevzdat i sami, pokud vám to tak vyhovuje - v tom případě prosíme, abyste to při odevzdávání zbylých dvou prací sekretářce KF oznámili.
 • Státní závěrečné zkoušky: Státní bakalářské zkoušky se konají na katedře fyziky zásadně v září a v únoru, státní magisterské zkoušky v červnu a v únoru. Zdůvodněnou výjimku může povolit pouze pan proděkan.

Poznámka: Diplomová práce je samostatná závěrečná práce. Zde si, prosím, dejte pozor na to, aby se v práci neobjevily doslovné kopie kapitol z BP či VU. Na tyto práce se v DP můžete pouze odkazovat. I k vlastní předchozí práci přistupujete jako k cizí, tj. pokud chcete uvést obrázek, v popisku musí
být reference, pokud chcete uvést původní vzoreček třeba odvozený ve VU, musíte uvést referenci, a pokud chcete přímo uvést (zkopírovat) text musí
být uveden v uvozovkách, tj. něco jako: Již ve své předchozí práci jsem se touto tématikou zabýval a jak uvádím v [9], dospěl jsem k závěru, že ".....doslovná kopie..... ". Dohledané reference lze kopírovat, proč ne, základní fyzikální úvod lze kopírovat, proč ne, ale musí se převyprávět a nesmí se zapomenout aspoň na začátku kapitoly reference. Prostě VU, studie musí být přiznanými zdroji, ze kterých jako autor čerpáte. 

 

 


Výzkumný úkol:

 • Obecné: VÚ je jakýmsi mezistupněm od BP k DP. Student vychází ze své BP a tuto rozšíří o poznatky získané při badatelské práci od obhajoby BP. Konkrétně to může znamenat, že, s odstupem jednoho roku, opraví a doplní texty své původní BP a přidá jednu, či více kapitol, které reflektují jeho poslední výsledky. Výslednou práci netiskne, pouze zasílá v elektronické pdf podobě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (+Cc:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) v termínu cca dva dny před interní obhajobou.
 • Zápočet: Zápočet za zimní semestr uděluje buď školitel práce (externisté musí zajistit zapsání i do KOSu u sekretářky KF – buď nahlásit elektronicky, nebo může přijít i student se zápočtovým listem), nebo zajistí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  na doporučení školitele práce (stačí jednoduché e-mailové vyjádření o aktivitě a postupu prací uchazeče ). Klasifikovaný zápočet za letní semestr uděluje Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na doporučení školitele a po malé interní obhajobě (zpravidla předposlední týden akademického roku, možno i jindy po globální dohodě s ostatními zájemci a učiteli, avšak s preferencí, aby termín obhajob byl pouze jeden, ve vyjímečných připadech dva). Na tuto obhajobu student pozve svého školitele, jehož účast je více než vítaná (v případě nutnosti není problémem účast vzdálená - "mnohem lepší, než nic"). Podmínkou je zaslání práce v elektronické podobě vedoucím zaměření nejpozději dva dny před obhajobou.

Poznámka: Studenti si musí sami pohlídat včasné udělení kreditů za výzkumný úkol za zimní semestr. Studentům, kteří jsou v NMS 1. rok se totiž kontroluje splnění 20 kr za ZS. Zpoždění udělení kreditů za VU by je mohlo uvést do potíží.


Vystoupení na Zimní škole (Mariánská):

Zimní škola je vhodným půlročním mezistupněm mezi obhajobou BP a VU (resp. VU a DP). Student shrne své výsledky od poslední obhajoby BP či VU a formou ústní presentace je obhajuje v rozsahu cca 20 minut. Elektronická verze přednášky se archivuje.


Formuláře:

Studenti a školitelé dostávají včas vše vědět od sekretářky KF tj. příslušné formuláře na BP, DP, VÚ posílá vždy mailem s případnými instrukcemi, popř. odpověďmi na dotazy a s žádostí o vrácení zpět VÝHRADNĚ elektronicky (kvůli nutnosti oprav a úprav) a zásadně na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. MS WORD je jediný možný formát.

Zadání BP smí být jen v češtině. Zadání DP smí být jen v češtině.

Zadání upravuje, schvaluje a podepisuje vedoucí katedry a následně děkan fakulty. Až bude podepsáno, budete vyzváni katedrou k vyzvednutí. Zadání bakalářské/diplomové práce probíhá na začátku zimního, resp. letního semestru. (Doporučujeme číst informace ve Studijním programu FJFI.)

Formuláře z 8. 10. 2018 včetně pokynů: BP zadání, BP vzor, VU zadání, DP zadání, DP vzor, pokyny

Prosíme školitele našich prací, aby uváděli správně své afiliace. Především se může se stát, že je školitel PhD student na Jaderce a má zaměstnanecký poměr někde jinde (zpravidla třeba UFP AV ČR). V tom případě uvádějte obě své afiliace.


Pozdější odevzdání BP/DP:

Termíny odevzdnání bakalářské/diplomové práce, jsou uvedeny ve Studijním programu FJFI na příslušný akademický rok. Posunutí temínu odevzdání práce musí doporučit vedoucí katedry, pokud je ovšem pro toto časová možnost. O posunutí termínu se žádá písemně na formuláři "Žádost o náhradní temín odevzdání práce" (najdete na adrese: Žádost o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce) , který je třeba přinést na katedru před vypršením termínu řádného. Žádost musí být potvrzena Vaším školitelem (stačí elektronicky) - že s posunem souhlasí - a na žádosti MUSI BYT JMENO OPONENTA, který bude na práci psát posudek. Teprve poté žádost dáváte k ODSOUHLASENI VEDOUCIMU KATEDRY - a následně ji katedra odevzdává ke schválení proděkanovi pro studijní záležitosti. Pokud "nestíháte", můžete se ze státní zkoušky odhlásit (na studijním oddělení) - termíny k odhlášení jsou uvedeny ve Studijním programu FJFI ČVUT na příslušný akademický rok nebo přímo ve vyhláškách SO umístěných na webu FJFI. Studenti by měli sami sledovat a přečíst si zásady studia ve Studijním programu , kde jsou uvedeny i další podmínky pro zadávání prací.


Globální pravidla prezentací (BP, Mariánská, VU, DP)

 • Pokud není stanoveno jinak: délka prezentování je 15 minut.
 • Povolený formát prezentace: ppt,pptx,pdf (preferováno). Ostatní dle dohody.
 • Dbejte prosím na to, aby každou vaši prezentaci (BP, VU, DP i Marianskou) v dostatečném předstihu viděl váš vedoucí práce a mohl vám ji připomínkovat a pomohl ji i kultivovat. Aby se za ni nemusel stydět (stává se).
 • Obhajoba práce je v jazyce českém, v případě zahraničního vedoucího či oponenta je možná, na vlastní žádost studenta, i v jazyce anglickém. Zkoušky z předmětů probíhají v jazyce českém.
 • Při obhajobách se prezentace vkládají do počítače těsně před vystoupením. S klasickým pdf nemůže být problém. PC má OS Windows. Pokud jsou v prezentaci nějaké komplexnější věci (třeba videa), je potřeba dohodnout test předem. Principielně je možné přinést i vlastní notebook (je třeba upozornit předem). 

Prosime, zkontrolujte si tato formální pravidla jako nezbytné MINIMUM:

 • Prezentace musí mít očíslované snímky.

 • Na začátku musí být snímek věnovaný zadání BP,VU či DP (výňatek z oficiálního dokumentu podepsaného děkanem fakulty, či vedoucím katedry) tak aby byly jasné cíle práce. Může to být snímek "Úvod".

 • Až nepříjemně moc často se u státnic stává, že nejsou formálně v pořádku citace. Dávejte si na to pozor a nenechávejte se zbytečně nachytat. Problémy v této oblasti dost specificky u státnic "svítí". Pravidla jsou níže. 

 • Neskutečně častým nešvarem studentských prací je nečitelnost popisu os grafů. Dejte si na to, prosíme, pozor. Taktéž jsou dost často nečitelné popisky u přejatých obrázků (nutno nějak přepsat).

 • Ve vzorcích se kurzíva používá pouze tam, kde zhruba řečeno, veličina má název a hodnotu (dá se tam něco dosadit).
 • Výchozí pravidlo počtu snímků je zhruba 1/minutu. Převážně tedy 15 snímků.
 • Na konci musí být snímek "Závěr" s celkovým shrnutím práce.

 Učitelé FPTF vřele doporučují: Pravidla pro psaní matematických a fyzikálních výrazů od prof. Petra Kulhánka,