web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Samuel Lukeš získal Cenu ministra školství

lukesSamuel Lukeš, doktorand na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, získal cenu ministra školství pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. Ocenění si převzal na slavnostním setkání v budově Senátu ČR v pondělí 12. prosince 2022. 
 
Samuel Lukeš získal cenu v magisterském studijním programu, kde prokázal vynikající schopnost samostatné vědecké práce na mnoha souvisejících tématech od fyziky plazmatu, přes vedení tepla, materiálové vlastnosti, silnoproudé aspekty i 3D inženýrské výkresy a náročné simulace. Studentova diplomová práce na téma Rychle rozmítaný divertor potlačující tepelné pulzy v tokamacích pojednává o tokamaku jako nejnadějnějším konceptu termojaderného reaktoru, který bude sloužit k výrobě čisté, nevyčerpatelné a bezpečné (elektrické) energie. Student navrhl design tří manipulátorů pro nový český tokamak COMPASS-Upgrade.
 

Celkem si letos Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů přímo z rukou ministra Vladimíra Balaše převzalo osm studentů, z nichž tři studují ČVUT. Může ji získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Dagmar Bendová získala Cenu Josefa Hlávky

hlavka

Cena Josefa Hlávky je udílena mladým vědcům, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. 

Dagmar Bendová ji získala za studium kvantové chromodynamiky v oblasti vysokých energií (malých hodnot Bjorkenovy proměnné x). Konkrétním tématem bylo studium jevu partonové saturace při hluboce nepružném rozptylu elektronu na protonech, při produkci vektorových mezonů v ultraperiferních srážkách na LHC a předpověď těchto jevů na budoucích elektron-jaderných urychlovačích.

Gratulujeme!

 

 

Dvojnásobný úspěch Katedry fyziky na Ceně Milana Odehnala

Dagmar Bendová z Katedry fyziky získala druhé místo v soutěži o Cenu Milana Odehnala pro rok 2022. Doplnil ji ještě Jakub Cimerman, který dostal čestné uznání. Soutěž pro mladé vědce do 30 let organizuje ve dvouletých cyklech Česká fyzikální společnost, vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Slavnostní předání proběhne na sjezdu JČMF v Plzni 23-25. července 2022.

Ing. Dagmar Bendová měla úspěch s prací zabývající se saturací hustoty gluonů. Za práci na téma fenomenologii kvark-gluonového plazmatu pak získal čestné uznání Ing. Jakub Cimerman. Celé výsledky najdete na webu JČMF.

Celkem se letos soutěže zúčastnilo třináct účastníků, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Podle poroty byla odborná úroveň všech posuzovaných prací výborná a soutěž byla velmi vyrovnaná. Proto kromě ocenění čtyř prací (druhé místo získaly hned dvě), udělila porota také čtyři čestná uznání.

Soutěž nese jméno Milana Odehnala (15.12.1932 – 17.9.1988), vynikajícího experimentátora a současně teoretika ve fyzice nízkých teplot. Mezi jeho výsledky patří polarizované protonové terčíky (použití organických látek pro velké terčíky), jaderná magnetická rezonance (objev dvoukvantových přechodů, zákonitosti zakázaných přechodů ve slabých magnetických polích), slabá supravodivost a supravodivé kvantové magnetometry SQUID (měření magnetických polí lidského srdce a mozku).

Úspěch Karolíny Syrokvaš na Česko-slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice

Karolina Syrokvas a Aleksaj Gaj Large
Studentka Jaderné a částicové fyziky Bc. Karolína Syrokvaš získala první místo v sekci Jaderná a subjaderná fyzika na Česko-slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice na půdě Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve finále ve dnech 26. - 27. května 2022 uspěla s prací Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory.

Karolíně, spolu s dalšími úspěšnými studenty fakulty, pogratuloval děkan doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské se této soutěže účastní pravidelně a úspěšně - od roku 2014 se v kategorii Jaderná a částicová fyzika umístili na stupních vítězů každý rok, z toho 4krát na prvním místě.

 

Roman Lavička získal Cenu Wernera von Siemens za dizertační práci

siemens 4622Ve čtvrtek 19. května 2022 proběhlo již po čtyřiadvacáté udílení Cen Wernera von Siemens. Třetí místo v kategorii nejlepší dizertační práce získal Roman Lavička za práci Ultra-Peripheral Collisions at ALICE / Ultraperiferní srážky na experimentu ALICE. Kromě diplomu dostal také odměnu 20 tisíc korun, stejnou pak i jeho školitel prof. Jesus Guillermo Contreras Nuno z Katedry fyziky FJFI.

Ceny Wernera von Siemense uděluje český Siemens nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům. Nezávislé poroty vybraly z 568 přihlášek nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.

Akce Staň se na den vědkyní měla nevídaný úspěch

vedkyne1Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo v roce 2015 Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který připadá každý rok na 11. února. Cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání a účast ve vědeckých aktivitách.

 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská společně s fakultou elektrotechnickou při této příležitosti uspořádala již po šesté akci Staň se na den vědkyní, která nabízí studentkám středních škol nahlédnout pod pokličku vědecké práce. O akci byl takový zájem, že registraci bylo nutné ukončit o den dříve. Účastnice, jejichž počet byl přibližně dvojnásobný oproti předchozím ročníkům, čekaly přednášky, cvičení, panelová diskuze i slavnostní večeře.

Více o události si můžete přečíst v tomto článku https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/stan-se-na-den-vedkyni-akce-prilakala-na-cvut-rekordni-pocet-stredoskolacek-40387532.

Marek Matas získal Cenu Josefa Hlávky

awardCena Josefa Hlávky je udílena mladým vědcům, kteří prokázali mimořádné dovednosti a kreativitu v jejich oborech.

Marek Matas, absolvent doktorského studia v oboru Jaderné inženýrství, získal cenu za rok 2020 za jeho příspěvek vysokoenergetické kvantové chromodynamice. Za pomoci nelineárních evolučních rovnic spočítal gluonovou strukturu protonu a obdržel tak jeho "3D sken". Své předpovědi poté ověřil výsledky z urychlovačových experimentů a zveřejnil je k volnému užití v zainteresované komunitě.